17. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za srijedu, 31. srpnja 2019. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači(Pula, Forum 1) sazvana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule.
Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D
1.        Vijećnička pitanja

2.        Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća od 05.06.2019.

3.         Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule za razdoblje od siječnja do lipnja 2019. godine (tematska točka)

4.        Donošenje Odluke o utvrđivanju lokacije Vatrogasnog centra Pula i prijenosu prava građenja u korist Javne vatrogasne postrojbe Pula

5.        Donošenje:

5.1. Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana “Stari Grad Pula”

5.2. Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule

5.3. Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

6.        Donošenje Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“

7.        Donošenje Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“

8.        Donošenje Odluke o građenju građevine  infrastrukturne namjene na lokaciji Pragrande

9.        Donošenje Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – postojeće brodogradilišne luke “Tehnomont – Pula”

10.        Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu trgovačkih društava:

10.1. Castrum Pula 97 d.o.o.

10.2. Fratarski d.o.o.

10.3. Kaštijun d.o.o.

10.4. Luka Pula d.o.o.

10.5. Monte Giro d.o.o.

10.6. Plinara d.o.o.

10.7. Pragrande d.o.o.

10.8. Pula Herculanea d.o.o.

10.9. Pula Parking d.o.o.

10.10. Pulapromet d.o.o.

10.11. Pula Sport d.o.o.

10.12. Tržnica d.o.o.

10.13. Vodovod Pula d.o.o.

10.14. Nogometnog kluba Istra 1961 s.d.d. Pula

11.        Donošenje Odluke o prijenosu prava građenja na dijelovima k.č. 550/1, k.č. 551, k.č. 556/1, k.č. 557/2 i k.č.zgr. 3102/1 sve k.o. Pula u korist – Pula Parking d.o.o.

12.        Donošenje Odluke o  izmjeni Odluke o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima grada Pule

13.        Donošenje Odluke o komunalnom redu

14.        Donošenje:14.1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule – Pola

14.2. Odluke o utvrđivanju zakupnine, zona i djelatnosti u poslovnom prostoru Grada Pule-Pola

15.        Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola

16.        Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbiMaterijali za 17. sjednicu objavljeni su na web stranici Grada Pule: www.pula.hr

Pin It on Pinterest