6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

 

Za utorak, 30. siječnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači (Pula, Forum 1) sazvana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule.

Za rad sjednice predložen je slijedeći
D N E V N I   R E D;
1.        Vijećnička pitanja2.        Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 5. sjednice Gradskog vijeća od 11.12.2017. godine

3.        Donošenje Programa rada Gradskog vijeća za 2018. godinu

4.        Donošenje:

a)        Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pula-Pola

b)        Izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

5.        Donošenje Izmjena Osnova pravila mjesnih odbora

6.        Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vidikovac Pula

7.        Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za osnivanje založnog prava na koncesiji

8.        Donošenje Odluke o dozvoli upisa prava zaloga na nekretnini u vlasništvu Grada Pule radi osiguranja kredita (Turistička zajednica Grada Pule)

9.        Donošenje:

a)        Rješenja o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula

b)        Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Film Festival

10.        Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta – Gradskog kazališta Pula (Gordana Jeromela Kaić)

11.        Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja

12.        Donošenje  Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora o javnom interesu i osiguranja javnog prijevoza u Gradu Puli, Gradu Vodnjanu, Općini Fažana, Općini Ližnjan i Općini Medulin za razdoblje od 2018 do 2027.

13.        Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

14.        Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

15.        Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2018. godinu

Materijali su obavljen na web stranici Grada Pule: www.pula.hr

Pin It on Pinterest