Župan Flego proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Raša

Istarski župan Valter Flego danas je proglasio elementarnu nepogodu za područje Općine Raša koja je uzrokovana poplavom.

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04), župan Istarske županije razmatrajući zahtjev Općine Raša za proglašenjem elementarne nepogode dana 11. veljače 2019. godine donosi slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Proglašava se elementarna nepogoda za područje Općine Raša koja je uzrokovana poplavom.

2. Zadužuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u suradnji s Općinskim povjerenstvom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda iz točke 1. ovog Zaključka pristupi aktivnostima na procjeni nastalih šteta i utvrdi stupanj oštećenja na poljoprivrednim kulturama, kao i posljedice na poljoprivrednu djelatnost tog područja, te druge štete koje su nastale na tom području uslijed poplave.

3. Zadužuje se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Istarske županije da u suradnji s Općinskim povjerenstvom za procjenu šteta izrade cjelovito izvješće i elaborat o štetama koje će se dostaviti županu Istarske županije i Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda te da dostave prijedlog mjera za uklanjanje i ublažavanje posljedica.

O B R A Z L O Ž E N J E

Općinu Raša dana 03. veljače 2019. godine pogodila je poplava koja je nastala uslijed enormne količine padalina koja je izazvala velike štete na poljoprivrednim kulturama.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Raša utvrdilo je vrlo velike štete na slijedećim poljoprivrednim kulturama: sjemenska lucerna, sjemenski pir, te povrćem (salata, rajčice, brokula) i voćem (jagode), te štete na imovini na kojoj je došlo do oštećenja printera, stola i namještaja. Poplavom je obuhvaćeno poljoprivredno zemljište od cca 76 hektara.

Analizirajući naprijed navedene štete, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Raša utvrdilo je da već po prvoj procjeni šteta koje su nastale na poljoprivrednim kulturama i imovini iznose 1.900.000,00 kuna, a s obzirom da je vrijednost izvornih prihoda Proračuna Općine Raša za 2017. godinu iznosila 8.027.509,00 kuna, udovoljeno je uvjetu članka 31. stavka 2. točke 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04), kojim je utvrđeno da ukupna izravna šteta za Eproglašenje elementarne nepogode mora biti veća od 20% vrijednosti proračuna jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu.

Općina Raša podnijela je zahtjev Klasa: 810-01/19-01/1, Urbroj: 2144/02-01/01 -19-8 od 11. veljače 2019. godine za proglašenjem elementarne nepogode, slijedom kojeg je župan Istarske županije donio predmetni Zaključak i obvezao Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da u suradnji s Općinskim povjerenstvom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda izvrši procjenu šteta od elementarne nepogode po utvrđenoj zakonskoj proceduri, kako bi se županu Istarske županije i Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dostavilo cjelovito izvješće, dok je Općina Raša dužna u suradnji sa Županijskim povjerenstvom za procjenu šteta od elementarnih nepogoda izraditi i Državnom povjerenstvu predložiti prijedlog mjera za uklanjanje i ublažavanje posljedica.

ŽUPAN mr.sc. Valter Flego


Pin It on Pinterest