Nastavljaju se aktivnosti s ciljem izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže Pule

Izrađuje se Procjembeni elaborat na području Valmada, Peroja i Velog Vrha radi utvrđenja naknade za osnivanje služnosti

Radi potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa te realizacije projekta izgradnje sekundarne kanalizacijske mreže Pule putem pomoći bespovratnih sredstava EU, kao preduvjet istoga  potrebno je zaključiti Ugovor o osnivanju prava služnosti sa vlasnikom nekretnine preko koje je predviđena izgradnja kanalizacije.

U tu svrhu radi se Procjembeni elaborat radi utvrđenja naknade za osnivanje služnosti i to na osnovu terenskog uviđaja sa stalnim sudskim vještakom graditeljske struke, mjernikom koji će identificirati nekretninu i trasu namjeravanog zahvata te sa punomoćnikom i predstavnikom trgovačkog društva Pragrande d.o.o..

Uviđaji za 140 katastarskih čestica planirani su u sljedećim terminima i u vremenu od 8:00 do 14:00 sati:
–        16. i 17.04.2019.  na području Valamde – Monte Šerpo
–        17.04.2019. na području Peroj – Vodnjan 
–        23. i 24.04.2019. na području Veli vrh – Šijana 
–        
Nakon navedenih područja slijede uviđaji na područjima Štinjana,  Dolinke i Valdebeka putem Ureda državne uprave o čijim terminima će vlasnici biti pravovremeno obaviješteni.

Prisutnost vlasnika nije obavezna, budući se uviđaj, identifikacija nekretnine, te procjena iste može izvršiti i u odsutnosti vlasnika.

Nakon izrade pisanog nalaza i mišljenja vještaka graditeljske struke vlasnici će se obavijestiti o procijenjenoj vrijednosti naknade za osnivanje služnosti na predmetnoj nekretnini, te omogućiti vršenje uvida u isti u prostorijama Pragrandea d.o.o., nakon čega se može pristupiti zaključenju Ugovora o osnivanju prava služnosti. 

Do sada je sa privatnim vlasnicima čije su nekretnine procijenjene u prethodnom razdoblju zaključeno preko 120 ugovora, dok je sa  jedinicama lokalne samouprave zaključeno ili je u fazi zaključenja preko 300 ugovora. 

Ukoliko ne dođe do zaključenja Ugovora o osnivanju prava služnosti, pred nadležnim tijelom državne uprave pokrenuti će se postupak nepotpunog izvlaštenja, o čemu će također vlasnici pravovremeno biti obaviješteni.

Kako je izgradnja sustava odvodnje prije svega u interesu vlasnika nekretnina na predmetnim područjima kao i očuvanju okoliša, ovim putem svih pozivamo na suradnju u cilju se što brže realizacije projekta.

Sve dodatne informacije vezane za rješavanje gornjih pitanja mogu se dobiti izravno u trgovačkom društvu Pragrande d.o.o. te na web stranicama društva.

Podsjetimo, obuhvat sustava odvodnje Pula Centar čini uže gradsko središte s pripadajućim kvartovima te rubna ili prigradska naselja u kojima ne postoji izveden sustav odvodnje i u kojima je moguće širiti mrežu kanalizacije, a to su Veli Vrh, Šijana, Valmade – Monte Serpo, Busoler, Šikići – Škatari, Dolinka – Valdebek te Jadreški. Riječ je o projektu kojim je predviđena izgradnja od čak 39,7 kilometara kanalizacijske mreže u kratkoročnom investicijskom planu te 11,9 kilometara dugoročno. Pored navedenog, na području naselja Štinjan koji je dio EU projekta Pula sjever predviđena je gradnja 10,5 kilometara kanalizacijske mreže.

Pored širenja kanalizacijske mreže, projekt Pula Centar predviđa i proširenje sustava vodoopskrbne mreže kao i rekonstrukciju sustava mješovite odvodnje te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 2. stupnja pročišćavanja na Stoji u zoni gospodarske namjene (Molo Carbone).

Cjelokupna studijska i projektna dokumentacija za aglomeraciju Pula Centar financira se bespovratnim sredstvima Hrvatskih voda i EU sredstvima, a do sad su već izrađeni idejni projekti, izrađena je studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi kao i studija procjene utjecaja zahvata na okoliš, izvršene su izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije kako bi se otvorila alternativna lokacija za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, a glavni projekti nalaze se u fazi izrade.

Pin It on Pinterest