16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za srijedu, 5. lipnja 2019. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači(Pula, Forum 1) sazvana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule.

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D
1.        Vijećnička pitanja

2.        Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća od 20.03.2019.

3.        Donošenje:  

a.        Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2018. godinu

b.        Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godine

4.        Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu

5.        Donošenje Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pula-Pola u 2019. godini

6.        Donošenje:

a.         Odluke o donošenju Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) – revizija Grad Pula-Pola

b.        Odluke o davanju prethodne suglasnosti za postupak donošenja Strategije s planom prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pula-Pola

7.        Donošenje:

a.         Odluke o donošenju VIII.  Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule

b.        Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Marina Veruda”

8.        Donošenje Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Ribarska koliba”

9.        Donošenje:

a.        Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – k.č. 5404/9 k.o. Pula

b.        Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – dio k.č. 779/20 k.o. Pula

c.        Odluke o isključenju neketnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – k.č. 253/3 k.o. Štinjan – Nova

10.        Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o uređenju međusobnih prava i obveza u vezi izgradnje i oprema poduzetničkog centra „Co-working Pula“

11.        Donošenje Odluke o davanju na posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine, rekonstrukcija crpne stanice južne pulske rivijere

12.        Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama

13.        Donošenje Zaključka o prihvaćanju Odluke Vlade Republike Hrvatske od 23. svibnja 2019.

14.        Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju javnih ustanova za 2018. godinu:

a.        Dječji vrtić Pula

b.        Dječji vrtić „Mali svijet“

c.        Dječji vrtić–Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin Pula – Pola

d.        Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula

e.        Pučko otvoreno učilište Pula

f.        Sportska zajednica Grada Pule

g.        Gradska knjižnica i čitaonica Pula

h.        Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula

i.        Pula Film Festival

j.        Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2018. godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. do  31.12. 2018. godine

15.        Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula

16.        Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice i čitaonice

17.        Donošenje:

a.        Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula

b.        Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice Pula

18.        Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2019. godinu

19.        Donošenje:

a.        Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje 2019. – 2021. godine

b.        Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2019. godinu

c.        Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće brodogradilišne luke Tehnomont – Pula

20.        Donošenje Rješenja o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru na području Grada Pula-Pola

21.        Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Pule
Materijali za 16. sjednicu objavljeni su na web stranici Grada Pule: www.pula.hr

Pin It on Pinterest