Grad Vodnjan – Dignano usvojio paket mjera pomoći gospodarstvu i donio nove mjere štednje u upravi

Grad Vodnjan – Dignano od samoga početka izbijanja krize uzrokovane epidemijom virusa COVID 19 je aktivno  uključen u sve aspekte pomoći oko prevladavanja problema ove specifične krize koja se očituje kroz dva segmenta – zdravstveni i gospodarski. Tako su nakon usvojenih odluka vezanih uz provođenje i kontrolu zdravstvenih mjera u svrhu sprječavanja širenja virusa, donijete i smjernice o mjerama štednje na razini gradske uprave, gradskih trgovačkih društava, javnih ustanova i ostalih korisnika gradskog proračuna. Na sjednici Gradskog vijeća koja je održana, jučer, 28. travnja 2020. godine, vijećnici su na prijedlog Gradonačelnika Grada Vodnjan-Dignano Klaudia Vitasovića usvojili novi paket mjera pomoći gospodarstvu kako bi se ublažila trenutna teška ekonomska situacija u kojoj se našao gospodarski sektor.

Nove mjere pomoći gospodarstvu predviđaju smanjenje ili oslobađanje od plaćanja određenih troškova, a jedna od mjera predviđa smanjenje zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada i to za 50% za mjesec ožujak uz mogućnost plaćanja u obrocima te smanjenje zakupnine na 1,00 kunu za mjesec travanj pa sve do prestanka mjere zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog posebnih okolnosti, odnosno najduže do 30. lipnja 2020., a sve uz ispunjavanje propisanih uvjeta. Druga mjera je oslobađanje poreza na korištenje javnih površina koja predviđa oslobađanje u cijelosti od navedenog poreza ukoliko obveznik uslijed nastupa posebnih okolnosti vezanih uz odluke stožera Civilne zaštite nije bio u mogućnosti koristiti javnu površinu ili je njeno korištenje bilo ograničeno, također uz ispunjavanje svih propisanih uvjeta. Isto tako uvedena je i mjera o odgodi plaćanja komunalne naknade za mjesec ožujak uz odgodu plaćanja do 30.06.2020. uz ne obračunavanje zakonskih zateznih kamata te oslobađanje od plaćanja u cijelosti za mjesec travanj pa sve do prestanka mjera zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog posebnih okolnosti, najduže do 30. lipnja 2020. godine, a sve uz ispunjavanje propisanih uvjeta. 

Ujedno, gradski vijećnici su sebi i članovima radnih tijela Grada Vodnjan – Dignano obustavili isplate naknade za svoj rad u vijeću od 19. ožujka 2020. godine  pa do prestanka mjera zabrane rada i obavljanja djelatnosti zbog posebnih okolnosti, najduže do 30. lipnja 2020. godine.

Gradonačelnik i zamjenici će 30% svojih primanja uplatiti Crvenom križu, dok će se svim zaposlenima u Gradskoj upravi te djelatnicima trgovačkih društava i javnih ustanova u vlasništvu Grada umanjiti osnovice za obračun plaća u visini od 15%. Isto tako i određenim proračunskim korisnicima također će se umanjiti proračunska financijska sredstva koje se odnose na isplate plaća.

Slijedom cjelokupne situacije i svih poduzetih mjera štednje i pomoći gospodarskom sektoru na dnevnom redu neke od budućih sjednica Gradskoj vijeća Grada Vodnjan – Dignano zasigurno će se naći i rebalans proračuna za 2020. godinu uz izmjene i dopune njegovih sastavnih proračunskih programa za koje će biti neophodno predvidjeti uštede i smanjenje sadašnjim proračunom predviđenih realizacija.

LA CITTÀ DI VODNJAN – DIGNANO HA ADOTTATO MISURE D’AIUTO PER L’ECONOMIA E NUOVI METODI DI RISPARMIO NELL’AMMINISTRAZIONE

La Città di Vodnjan – Dignano , sin dall’inizio della crisi causata dall’epidemia del virus COVID 19, si è inclusa attivamente in tutti gli aspetti d’aiuto per sopperire ai problemi di questa crisi specifica che si denota attraverso due segmenti – quello sanitario e quello economico. Così, dopo  l’approvazione delle delibere riguardanti l’implementazione e il controllo delle misure sanitarie per impedire il diffondersi del virus, sono state adottate anche delle linee guida per il risparmio a livello dell’amministrazione cittadina, delle società commerciali cittadine, degli enti pubblici e degli altri usufruitori del bilancio cittadino. Alla seduta del Consiglio cittadino, tenutasi ieri, 28 aprile 2020, i consiglieri, su proposta del sindaco della Città di Vodnjan -Dignano Klaudio Vitasović,  hanno adottato le misure d’aiuto per l’economia per poter alleviare la situazione economica precaria attuale.

Le nuove misure d’aiuto per l’ecomomia riguardano la riduzione o l’esenzione di alcune spese, e in particolare, una di tali misure, si riferisce alla riduzione del canone d’affitto dei vani di lavoro di proprietà della città del 50% per il mese di marzo con la possibilità di pagamento rateale nonché la riduzione dell’affitto a 1,00 kn per aprile, fino alla cessazione delle misure di divieto di lavoro e di esercitare le attività a causa delle condizioni specifiche , rispettivamente al massimo fino al 30 giugno 2020, il tutto adempiendo alle condizioni prescritte. L’altra misura riguarda l’esenzione dal pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico in totalità, se l’usufruitore a causa delle condizioni specifiche che si sono manifestate e dovute alle delibere della Commissione della protezione civile, non era in grado di usare il suolo pubblico oppure se l’uso era limitato, ugualmente adempiendo alle condizioni prescritte. Inoltre è stata introdotta la misura di rinvio del pagamento della tassa comunale per marzo  con proroga fino al 30 giugno 2020 senza l’aggiunta degli interessi di mora, nonché l’esenzione totale del pagamento  per aprile , fino alla cessazione delle misure di divieto di lavoro e di esercitare le attività a causa delle condizioni specifiche , risettivamente al massimo fino al 30 giugno 2020,  il tutto adempiendo alle condizioni prescritte.

Contemporaneamente, i consiglieri cittadini hanno approvato la delibera che prevede la sospensione del pagamento dell’indennità a loro stessi e ai membri degli organi operativi con inizio il 19 marzo 2020 fino alla cessazione delle misure di divieto di lavoro e  di esercitare le attività a causa delle condizioni specifiche , rispettivamente al massimo fino al 30 giugno 2020.

Il Sindaco e i suoi vicesindaci verseranno il 30 % del loro reddito alla Croce Rossa, mentre la base salariale viene ridotta del 15% a tutti i dipendenti dell’Amministrazione comunale e ai funzionari delle società commerciali cittadine e degli enti pubblici di proprietà della Città.

In conclusione, a causa della situazione verificatasi e delle misure d’aiuto intraprese nel settore economico, sicuramente all’ordine del giorno delle prossime sedute del Consiglio cittadino della Città di Vodnjan-Dignano  si troveranno le modifiche e le integrazioni del bilancio per l’anno 2020 nelle quali sarà necessario prevedere dei tagli e dei risparmi ai programmi da realizzare.


Pin It on Pinterest