Akti gradonačelnika doneseni u lipnju 2020. godine

Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu lipnju 2020.

Odluka o iznosu mjesečne subvencije roditelja u sufinanciranju programa produženog boravka za svibanj 2020. godine

·  Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ograničenju rada u ugostiteljskim objektima

·  Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu poslovnih prostora Grada Pule na uporabu udrugama

·  Odluka o donošenju plana upravljanja pomorskih dobrom na području Grada Pula-Pola za 2020. godinu

·  Odluka o kupnji zemljišta – odvojak CESTE 5 u naselju Monvidal (Stanoinvest Holding Adriatic d.o.o. i Giuliana Jovan)

·  Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 1

·  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata

·  Odluka o prijenosu osnovnih sredstava Osnovnoj školi Tone Peruška Pula

·  Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kaštanjer

·  Odluka o davanju stana u najam – Pula, Valmade 34

·  Odluka o davanju na uporabu stana u Puli, Kupelwieserova 2 i 4

·  Odluka o prijedlogu člana Upravnog vijeća Zaštitne radionice – Officina per la tutela „Tekop Nova“ Pula – Pola

·  Odluka o utvrđivanju prijedloga članova Upravnog vijeća Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula

·  Odluka o imenovanju koordinatora za provedbu projekta „KLIK Pula – Centar za Kompetentno cjeLoživotno razvijanje Inovativnih znanja i vještina u seKtoru ugostiteljstva i turizma Pula“ u Gradu Pula-Pola

·  Rješenje o imenovanju dva člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

·  Rješenje o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu – pripremnica obroka „Mozart“ (26. i 27. lipnja 2020.)

·  Rješenje o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu – restoran Karlo (27. lipanj 2020.)

·  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec svibanj 2020. godine

·  Zaključak o dodjeli poslovnog prostora u Puli, Dobricheva br. 12 na korištenje

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (06. lipnja 2020.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (19. i 20. lipnja 2020.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije (26. lipnja 2020.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije (26. lipnja 2020.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (04. srpnja 2020.)

·  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije (27.lipanj 2020.)

·  Zaključak o dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija (10. godina beach bara Pomidor)

·  Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2020. godinu (Br. 4.)

·  Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2020. godinu (Br. 5.)

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2019. godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga zaključaka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2019.g.
a) Dječji vrtić Pula
b) Dječji vrtić „Mali svijet“ Pula
c) Dječji vrtić-Scuola dell’infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
d) Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula
e) Pučko otvoreno učilište Pula
f) Sportska zajednica Grada Pule
g) Gradska knjižnica i čitaonica Pula
h) JU Pula Film Festival
i) Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Pule za 2019. godinu

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o iznosu mjesečne subvencije roditelja u sufinanciranju programa predškolskog odgoja za svibanj 2020. godine

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o iznosu sredstava mjesečne subvencije (voucher) dječjim vrtićima drugih osnivača na području Grada Pule

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o prijedlogu mrtvozornika za područje Grada Pula-Pola

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dozvoli upisa prava zaloga na nekretnini u vlasništvu Grada Pule radi osiguranja kredita

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o davanju prethodne suglasnosti – prijenos poslovnog udjela u društvu Luka Pula d.o.o.

Pin It on Pinterest