Posljednji u nizu raspisan javni natječaj za člana nadzornog odbora trgovačkog društva IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.

Nastavno na udio Grada Pule u vlasničkoj strukturi trgovačkog društava IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., danas je raspisan javni natječaj za jednog člana nadzornog odbora u istome društvu.

Naime, Grad Pula vlasnik je 15,90 % udjela u kapitalu društva IVS- Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., Buzet, a  Društvenim ugovorom utvrđeno je da nadzorni odbor ima jedanaest članova, od kojih skupština društva jednog člana bira na prijedlog Grada Pule i Općine Medulin. Zaključkom načelnika Općine Medulin dana je suglasnost Gradu Puli da provede javni natječaj za izbor zajedničkog  kandidata za člana nadzornog odbora u društvu.

Odabirom članova nadzornih odbora putem javnih natječaja nova gradska uprava Pule teži uspostaviti djelotvorniji sustav kontrole i nadgledanja poslovanja trgovačkih društava u kojima je vlasnik/suvlasnik i primjenu najviših standarda u interesu osnivača, uprave društva, zaposlenika, kupaca, dobavljača i lokalne zajednice. Nesporno je da je od iznimnog značaja da članovi nadzornih odbora budu stručne osobe s kvalifikacijama koje su neophodne za nadzor rada tako velikih sustava.

Slijedom navedenog, do sada su javni natječaji za članove nadzornih odbora raspisani za trgovačka društva Luka Pula d.o.o., Zračna luka Pula d.o.o., Kaštijun d.o.o., Pragrande d.o.o., Pula Herculanea d.o.o., Vodovod Pula d.o.o., Castrum Pula 97 d.o.o., Pula parking d.o.o., Pulapromet d.o.o.,  Tržnica d.o.o., Fratarski d.o.o., Plinara d.o.o., Monte giro d.o.o. te Pula sport d.o.o..

Član nadzornog odbora ne zasniva radni odnos s trgovačkim društvom već se bira na mandat najviše četiri godine.

Za člana nadzornog odbora trgovačkog društva IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o., može se prijaviti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna, te koja osim uvjeta propisanih člankom 255. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), mora ispunjavati  i sljedeće uvjete:

  • najmanje završen preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij ili s njima izjednačen studij ekonomske, pravne, tehničke i druge odgovarajuće struke djelatnostima društva,
  • najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
  • da se kao fizička osoba ne bavi samostalno ili u zajednici s drugim osobama djelatnošću koja je konkurentna djelatnošću trgovačkog društva,
  • da nije član konkurentskog trgovačkog društva ili njegovog organa, da nije prokurist ili namještenik u takvom društvu, ili da ne radi za takvo društvo temeljem neke osnove,
  • nepostojanje sukoba interesa u skladu s posebnim propisima koji uređuju sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti.

Odlukom o uvjetima i postupku za izbor kandidata za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pula ima udjele u vlasništvu društava određena je transparentna procedura izbora putem javnog natječaja članova nadzornog odbora koji će biti predstavnici  Grada Pule u trgovačkim društvima.

Povjerenstvo za provedbu natječaja u cijelosti provodi natječaje, utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja i poziva ih na razgovor, a o provedenom postupku podnosi izvješće Gradonačelniku.

Na temelju rezultata provedenog postupka, Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada Pula-Pola kandidate za članove nadzornih odbora trgovačkih društava.

Gradsko vijeće Grada Pula-Pola predlaže skupštini trgovačkih društava članove nadzornog odbora temeljem prethodno provedenog  Javnog natječaja.

Javni natječaji otvoreni su 15 dana od dana objave istih na internetskoj stranici Grada Pula-Pola www.pula.hr.

Javne natječaje i sve potrebne informacije zainteresirani mogu pronaći na početnoj web stranici Grada Pule, odabirom rubrike „NATJEČAJI I NADMETANJA“ ili putem padajućeg izbornika „RAD GRADSKE UPRAVE – NATJEČAJI I NADMETANJA“.

Odgovori

Pin It on Pinterest