Državna revizija ponovno potvrdila odgovorno poslovanje Grada Pule

Nakon objavljene redovne financijske revizije Grada Pule za 2018. godinu kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i usklađenost cjelokupnog poslovanja Grada, Državni ured za reviziju ponovno je Gradu Puli dodijelio bezuvjetno mišljenje.
Državnom revizijom obuhvaćena je kontrola djelokruga i unutarnjeg ustrojstva, planiranja i izvršenja Proračuna, računovodstvenog poslovanja, financijskih izvještaja, prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, imovine, obaveza te javne nabave.

„Bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju još je jedan primjer i dokaz naše odgovornosti kada je riječ o zajedničkom, Gradskom novcu. Od prvog smo dana apsolutno posvećeni transparentnom i odgovornom načinu poslovanja zbog čega smo i prepoznati kao jedna od efikasnijih i otvorenijih gradskih uprava u Hrvatskoj. Držim da je takav način rada i promišljanja jedini ispravan i vidimo da daje rezultate te ćemo i dalje na njemu inzistirati“, kazao je pulski gradonačelnik Boris Miletić komentirajući posljednji nalaza Državne revizije.

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s primjenjivim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji Grada sastavljeni su u svim značajnim odrednicama zakona, a revizijom nisu utvrđene nikakve nepravilnosti ni propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

U nalazu su dane određene preporuke koje je Grad Pula prihvatio i koje će provesti, a odnose se na nastavak provođenja popisa imovine i obveza za imovinu u pripremi.

Ciljevi i područja revizije bili su utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja te provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima, provjeriti provedbu naloga i preporuka iz prošle revizije te provjeriti druge aktivnosti u vezi poslovanja Grada.

Postupci revizije provedeni su od 3. travnja do 19. studenog ove godine, a revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim Okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Pin It on Pinterest