20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za srijedu, 4. prosinca 2019. godine, s početkom u 11,00 sati u Komunalnoj palači(Pula, Forum 1) sazvana je 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule.

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D

1.        Vijećnička pitanja

2.        Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća od 26.09.2019.

3.        Donošenje:

3.1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

3.2 II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

3.3. Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2019. godinu

3.4. Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

4.        Donošenje

4.1. Odluke o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata za 2017. godinu

4.2. Odluke o dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

5.        Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2019. godinu

6.        Donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava trgovačkom društvu Vodovod Pula d.o.o. Pula

7.        Donošenje:

7.1.        Zaključka o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Pula-Pola za 2019. godinu

7.2.        Zaključka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Pula-Pola za 2020. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2020.-2022. godine

8.        Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2020. godinu

9.        Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

10.        Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi

11.        Donošenje:

11.1.        Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Pula na području Grada Pula-Pola

11.2.        Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

11.3.        Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

11.4.        Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule za 2020. godinu

11.5.        Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

12.        Donošenje:

12.1.        Proračuna Grada Pule za 2020. godinu i projekcije Proračuna Grada Pule za 2021. i 2022. godinu

12.2.        Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2020. godinu

13.        Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2020. godinu
Materijali za 20. sjednicu objavljeni su na web stranici Grada Pule: www.pula.hr.

Pin It on Pinterest